Statuten

Doorlopende tekst van de statuten van de Ter Aar, gemeente Nieuwkoop, gevestigde vereniging: Surfclub Ter Aar, zoals de zijn komen te luiden na de statutenwijziging geconstateerd bij akte op twaalf juni tweeduizend negen, verleden voor een waarnemer van mr. John Kroes, notaris in de gemeente Nieuwkoop.

Naam en Duur

Artikel 1.

  1. De vereniging draagt de naam: “Surfclub Ter Aar”. Zij is gevestigd te Ter Aar.
  2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel

Artikel 2. De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en propageren van de windsurfsport door middel van alle wettige geoorloofde middelen.

Verenigingsjaar

Artikel 3. Het verenigingsjaar loopt van één mei tot één mei van het volgende jaar.

Van de leden

Artikel 4.

  1. De vereniging kent gewone leden, aspirant leden, begunstigers, ere-leden en leden van verdienste. Aanmelding van gewone leden en aspirant-leden geschiedt schriftelijk aan het bestuur.
  2. Gewone leden zijn zij die vóór één januari van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van twaalf jaar hebben bereikt.
  3. Aspirant-leden zijn zij, die voor het eerste jaar lid zijn van de vereniging ongeacht de leeftijd en zijn zij die leeftijd van twaalf (12) jaar voor één januari van het lopende verenigingsjaar nog niet bereikt hebben.
  4. Begunstigers zijn leden, die een periodieke bijdrage aan de vereniging doen, zonder dat zij stemrecht hebben en die zich als zodanig bij het bestuur hebben aangemeld.
  5. Ereleden en leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe op voordracht van het bestuur of tenminste tien leden van de vereniging zijn benoemd met minstens twee/derde gedeelte van de uitgebrachte geldige stemmen. Op deze vergadering moet tenminste twee/derde deel van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Ereleden en leden van verdienste hebben, voor zover zij niet tevens gewoon lid zijn, slechts een adviserende stem.
  6. De leden hebben stemrecht over alle zaken die zich in de vereniging voordoen. Behoudens uitzonderingen in bepalingen van de statuten worden alle besluiten genomen en geschieden alle benoemingen met gewone meerderheid van de uitgebracht geldige stemmen.
  7. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij de vergadering met meerderheid van stemmen bepaalt, dat schriftelijk moet worden gestemd.
  8. Ongeldige en blanco stemmen worden niet meegeteld.
  9. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zin verworpen; over personen heeft een nieuwe vrije stemming plaats.
   Verkrijgt ook dan niemand meerderheid van stemmen, dan volgt een herstemming tussen degenen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.

Rechten en Verplichtingen van de Leden

Artikel 5.

  1. Onverminderd het overigens bij de wet of deze statuten bepaalde, hebben de leden het recht om van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van de vereniging gebruik te maken.
   Dit gebruik moet geschieden overeenkomstig de bestaande of nog te maken reglementen, besluiten en gebruiken en eventueel onder de voorwaarden, als door het bestuur zijn of zullen worden vastgesteld.
  2. De door de leden verschuldigde contributies en overige bedragen worden vastgesteld door de algemene vergadering.
   Bij die vaststelling kan onderscheid worden gemaakt naar leeftijd, echtparen, gezinsleden, woonplaats of andere omstandigheden. Tevens kan de algemene vergadering besluiten dat bij de aanvang van het lidmaatschap een door haar vast te stellen inschrijfgeld verschuldigd wordt.
  3. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële verplichtingen moet zijn voldaan.
  4. Personen, van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is geëindigd of die zijn geschorst, zijn over het jaar, waarin de aanvang, het einde of de schorsing plaatsvindt, de contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
  5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of gedeeltelijk niet zal worden ingevorderd.
   Een zodanig besluit wordt de betrokkene door de penningmeester schriftelijk medegedeeld, waarna binnen dertig dagen betaling moet plaatsvinden van het bedrag, dat wel wordt ingevorderd, bij gebreke waarvan het besluit vervalt.
  6. Alle op de invordering van gelden vallende kosten, komen voor rekening van de betrokkene. De invordering van gelden met buitengewone middelen, zoals door tussenkomst van een incassobureau of deurwaarder, geschiedt krachtens bestuursbesluit.
  7. Na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, is het bestuur bevoegd in naam van de leden rechten te bedingen en verplichtingen aan te gaan.

Beëindiging lidmaatschap

Artikel 6. Het lidmaatschap eindigt door:

  1. Schriftelijke opzegging aan het bestuur op soortgelijke wijze als de aanmelding geschiedt, waarbij het lid maatschap als beëindigd wordt beschouwd met ingang van het volgende verenigingsjaar;
  2. Vervallenverklaring door het bestuur wegens niet betaling van de contributie binnen een maand na aanmelding;
  3. Vervallenverklaring door het bestuur om andere dan onder 2 genoemde reden, behoudens beroep na schriftelijke aanzegging van de vervallenverklaring op de algemene ledenverklaring, welk beroep op de eerst volgende ledenvergadering zal worden behandeld.
   Gedurende de periode liggende tussen de vervallen verklaring en het beroep is het lid niet geschorst.
  4. Overlijden;
  5. Ontbinding van de in artikel 1 genoemde vereniging. De vervallenverklaring gaat in op de dag waarop het bestuur van zijn besluit aan het betrokken lid per brief heeft kennis gegeven.

Bestuur

Artikel 7.

  1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden en ten hoogste negen leden. De benoeming geschiedt uit de leden voor een periode van twee jaar, na het verstrijken waarvan het bestuurslid onbeperkt en terstond herkiesbaar is.
   De wijze van kandidaatstelling en de verkiezing der bestuursleden wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement.
   De bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene ledenvergadering.
  2. De verdeling van de bestuursfuncties wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.
  3. De voorzitter met de secretaris, of, bij ontstentenis van één hunner, de voorzitter met de penningmeester of de secretaris met de penningmeester tezamen, vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.
  4. Tot de taak van het bestuur behoort de algemene leiding van de vereniging en de uitvoering en handhaving van de statuten, reglementen en besluiten.
  5. Elk jaar treedt een/derde deel van het bestuur, volgens een door het bestuur te bepalen rooster, af. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Bestuursvergadering

Artikel 8.

  1. De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden.
   Hij is verplicht deze bijeen te roepen op verzoek van tenminste twee bestuursleden.
  2. De voorzitter stelt de agenda vast.
   Hij is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen op verzoek van tenminste twee bestuursleden.
  3. De voorzitter stelt de bevoegdheid de beraadslaging over een aan de orde zijnd onderwerp te sluiten, tenzij het bestuur anders besluit.
  4. Bij staken van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.
  5. De secretaris houdt notulen bij, tenzij het bestuur besluit te volstaan met een besluitenlijst. De notulen casu quo de besluitenlijst worden door het bestuur vastgesteld.

Geldmiddelen

Artikel 9. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

  1. Contributies van gewone leden en jeugdleden;
  2. Bijdragen van begunstigers;
  3. Subsidies;
  4. Schenkingen;
  5. Erfstellingen;
  6. Legaten;
  7. Toevallige baten.

Ledenvergadering

Artikel 10.

  1. Tenminste éénmaal per jaar wordt na afloop van het boekjaar en vóór één december van het volgende verenigingsjaar, een algemene vergadering gehouden (jaarvergadering). De algemene vergadering kan evenwel de genoemde termijn voor ieder jaar afzonderlijk verlengen.
  2. Een algemene vergadering wordt voorts gehouden krachten een besluit van de voorzitter of van het bestuur of op schriftelijk verzoek van tenminste vijftien leden dan wel zoveel leden als tezamen bevoegd zijn één/tiende gedeelte van de stemmen in een algemene vergadering uit te
   brengen.
  3. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering en heeft de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.
  4. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem.

Agenda van de algemene vergadering

Artikel 11.

  1. De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten:
   a. Verkiezing van bestuursleden;
   b. Jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar;
   c. Rekening en verantwoording door het bestuur over het bestuur, zoals in het afgelopen boekjaar gevoerd;
   d. Verslag van de bevindingen van de kascommissie;
   e. Benoeming kascommissie.
  2. De agenda van een algemene vergadering wordt overigens door het bestuur vastgesteld, met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.
  3. Op schriftelijk verzoek van tenminste vijftien leden, of zoveel minder als tezamen bevoegd zijn één/tiende gedeelte van de stemmen in een algemene vergadering uit te brengen, is het bestuur verplicht een opgegeven punt op de agenda te plaatsen, mits zodanig verzoek wordt ontvangen tenminste tien dagen vóór de algemene vergadering, de dag van ontvangst en van de vergadering niet meegerekend.
  4. Wordt een verzoek om een punt op de agenda te plaatsen, niet ontvangen vóór de hiervoor bepaalde dag, dan kan het bestuur alsnog besluiten het opgegeven punt op de agenda te plaatsen. De secretaris doet daarvan zo mogelijk onverwijld schriftelijk mededeling aan de leden.
   Heeft geen zodanige mededeling plaatsgevonden, dan kan de algemene vergadering besluiten het opgegeven punt niet in behandeling te nemen.
  5. Indien een opgegeven punt niet in behandeling wordt genomen wordt genomen, zal het punt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering moeten worden geplaatst.
  6. In afwijking van het vorenstaande, moet een voorstel tot statutenwijziging worden ontvangen tenminste dertig dagen vóór de algemene vergadering, de dag van ontvangst en van de vergadering niet meegerekend. Het bepaalde in lid 4 is in dat geval niet van toepassing. Het bestuur is verplicht alle vereiste maatregelen te treffen.

Oproepen ter algemene vergadering

Artikel 12.

  1. De algemene vergaderingen worden door de zorg van de secretaris bijeengeroepen door middel van een schriftelijke kennisgeving, welke aan de leden voor de eerste maal wordt toegezonden tenminste vier weken tevoren, de dag van oproeping en van de vergadering niet meegerekend.
   De tweede kennisgeving zal tenminste zeven en ten hoogste tien dagen voor de Algemene Ledenvergadering toegezonden worden.
  2. De kennisgevingen bevatten de vermelding van tijd en plaats van de te houden vergadering, alsmede de agenda, behoudens het bepaalde in artikel 11 lid 4.
  3. Indien aan een verzoek, als bedoeld in artikel 10 lid 2 binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan op de wijze, als is bepaald in lid 1 van dit artikel 12.
  4. Indien de verzoekers niet in staat zijn de vergadering bijeen te roepen op de wijze als in het vorige lid bepaald kunnen zij de vergadering bijeen roepen bij advertentie in een regionaal dag- en/of weekblad.

Besluitvorming in de algemene vergadering

Artikel 13.

  1. Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald.
   Ongeldige en blanco stemmen worden geacht niet te zien uitgebracht.
  2. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of de algemene vergadering anders besluit.
  3. Bij staking van stemming is het voorstel verworpen. Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigden. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, dan beslist het lot.

Statutenwijziging

Artikel 14.

  1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een ledenvergadering met tenminste twee/derde der van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.
  2. Is op bedoelde vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen vier weken een nieuwe vergadering belegd, waarvoor de oproep de leden tenminste twee weken van tevoren moet bereiken.
  3. Wijzigingen in de statuten treden in werking alvorens hiervan een notariële akte is opgemaakt en verleden.

Huishoudelijk reglement

Artikel 15.

  1. Tot nadere regeling van het bepaalde in deze statuten zal door de ledenvergadering een huishoudelijk reglement worden vastgesteld en kunnen worden gewijzigd in een ledenvergadering met gewone meerderheid van stemmen.
  2. Het bovenbedoelde huishoudelijke reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze statuten.

Ontbinding der vereniging

Artikel 16.

  1. Tot ontbinding van de vereniging kan alleen op een algemene ledenvergadering worden besloten, waar tenminste twee/derde van het aantal gerechtigde leden bijeen is en met tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, mits deze vergadering minstens een maand van tevoren is aangekondigd.
  2. Is op de bedoelde vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen vier weken een nieuwe vergadering belegd, waarvoor de oproep de leden tenminste veertien dagen van tevoren moet bereiken. Op deze vergadering kan tot ontbinding worden overgegaan ongeacht het aanwezige aantal stemgerechtigde leden, doch met tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
  3. De ledenvergadering, welke tot het ontbinden besluit, bepaalt tevens de wijze van afwikkeling met inachtneming van de bepalingen hieromtrent in het Burgerlijk Wetboek.
  4. Een eventueel batig saldo wordt ter beschikking gesteld van een goed doel, te bepalen door de ledenvergadering.

Slotbepaling

Artikel 17. In gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
Ter uitvoering deze akte, wordt woonplaats gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder deze minuut.

Het bestuur